Sobota, 19 stycznia 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2017-12-07
Premia w 2018 roku
Ponieważ na wrogich Poczcie Polskiej stronach internetowych pojawiła się propaganda wprowadzająca dezinformacje, my podajemy jak zwykle fakty.
Uczestniczyliśmy w tworzeniu i jesteśmy stroną w uzgodnionym, obowiązującym Regulaminie Premiowania. Informujemy więc, że nie ma żadnego zagrożenia, by premia nie była wypłacana w 2018 roku.
Poniżej zamieszczamy informację od Pracodawcy, opublikowaną w intranecie PP.


Regulamin premiowania - premiowanie w 2018 r.

Regulamin premiowania, obowiązujący od maja 2017 roku, został przyjęty na czas nieokreślony. Zdefiniowane są w nim parametry, które posłużą do wyliczenia kwot poszczególnych rodzajów premii i mają charakter uniwersalny, tj. mają zastosowanie w kolejnych latach.
W par. 3 pkt. 1 Regulaminu zapisano, że fundusz premiowy na dany rok kalendarzowy określa Pracodawca, przyjmując że wyniesie on nie mniej niż 12 % planowanego funduszu wynagrodzeń zasadniczych. Dotyczy to także roku 2018.
Inny zapis w Regulaminie mówi, że miesięczna wysokość bazy premiowej, od której następnie wylicza się wartości kwotowe poszczególnych rodzajów premii, stanowi iloraz planowanej kwoty funduszu premiowego i planowanego średniorocznego zatrudnienia w etatach, podzielony przez 12 miesięcy.
Z tak jak powyżej obliczonej bazy premiowej wylicza się kwoty brutto poszczególnych rodzajów premii, wg określonych wartości procentowych tj.:
- 62,5 % bazy premiowej - premia czasowo-jakościowa,
- 18,75 % bazy premiowej - dla premia zadaniowa,
- 18,75 % bazy premiowej - premia wynikowa.
Baza premiowa dla Pracownika


Istotnym elementem, niezbędnym do ustalenia kwotowych wartości premii na 2018 rok, jest plan rzeczowo-finansowy na 2018 rok, z którego będą wynikały parametry potrzebne do ich wyliczenia tj. fundusz wynagrodzeń zasadniczych i średnioroczny plan zatrudnienia w etatach.
Po zatwierdzeniu planu rzeczowo - finansowego Pracodawca niezwłocznie przekaże Pracownikom informacje o kwotach premii obowiązujących w 2018 roku.
Zgodnie z wyżej opisanymi zasadami, Załącznik nr. 3 do Regulaminu premiowania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku i nie zwalnia to Pracodawcy z wypłaty premii w 2018 roku.

Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007