Niedziela, 27 maja 2018 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2008-05-27
Komunikat o stanie sporu zbiorowego
Art. 1.
1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.
3. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.
Art. 4.
Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.
Zacząłem od cytatu pierwszego artykułu ustawy o zz , szczególnie istotnego i czwartego, określającego odpowiedzialność zz za pracowników. Nie trzeba ich objaśniać, bo te zapisy, co dość rzadkie w polskim prawie, są jasne i czytelne. Każdy członek związku zawodowego wybierając sobie organizację do wstąpienia, wie, że jest ona ustawowo niezależna, że poddaje się ona jakimś wpływom tylko wtedy, jeżeli tego sama chce.
Wczoraj w ramach tej samodzielności i odpowiedzialności, większość związków pocztowych, będących w sporach zbiorowych z Dyrektorem Generalnym, zdecydowała się podpisać dwa porozumienia. Pod porozumieniami widnieją 32 podpisy sygnatariuszy. Miarę „sukcesu” Dyrektora dopełnia oczywiście akceptacja porozumienia w tej postaci, przez najliczniejszą obecnie, zatem zapewne, najbardziej opiniotwórczą organizację związkową Poczty Polskiej. Podkreśliłem tę „opiniotwórczość”, ponieważ już wcześniej mieliśmy z tej strony do czynienia z szeptaną kontestacją działań „Solidarności”, przy pozornej zgodzie w żądaniach.
Niewątpliwie po podpisaniu porozumienia, jego sygnatariusze będą podkreślali jego zalety i dziejową konieczność, która leżała u podstaw ich decyzji. Inna postawa byłaby przejawem paranoi. Zatem dotychczasowa machina propagandowa Dyrektora Generalnego pozyska dodatkowe, formalne i nieformalne wsparcie w sporze zbiorowym z „Solidarnością” i pozostałymi związkami, które swoje spory podtrzymały. Warto jednak przypomnieć, że gdy dyrektor Mariusz Wnuk odnosił się w marcu do wyjściowego żądania „Solidarności”, 800 zł w 2008 roku, określił to żądanie jako wariant „katastrofalny” Przypominam, że warianty, „bezpieczny”=280 „ryzykowny”=350, a „niebezpieczny”400zł. Wiadomo, że dyrektor dla skomplikowania analizy posługiwał się uparcie rozmaitymi sposobami liczenia, mimo jasnego zapisu w zgłoszeniach sporów zbiorowych. Pisząc wprost w odniesieniu do żądania wyjściowego, strony podpisały wczoraj akceptację wzrostu funduszu płac w Poczcie Polskiej, umożliwiającego podniesienie płac średnio na etat o ok. 305 zł. brutto, od 01 stycznia 2008. Na tym poziomie i bez podanych przez Dyrektora Generalnego kryteriów podziału środków, „Solidarność” nie może podpisać porozumienia kończącego spór zbiorowy.
Drugie porozumienie, o rezygnacji z zawartych w układzie zbiorowym uprawnień jest też działaniem pochopnym. Dyrektor twierdził, że uprawnienie dotyczące wynagradzania chorych bywało nadużywane, zatem, (zamiast pozbyć się oszustów) należy je zlikwidować. Ezaw oddał swoje prawa za miskę soczewicy, sygnatariusze porozumienia równie rozsądnie jak on uznali, że pierwszym działaniem naprawczym dla PP ma być obniżenie wynagrodzenia dla autentycznie chorujących pracowników.

Rozpocząłem cytatem z ustawy, zakończę informację o obecnym stanie sporu, przed czwartkowym (29. 05. godz. 12.00) spotkaniem Krajowego Komitetu Strajkowego i jego spotkaniem z Dyrektorem Generalnym, fragmentem preambuły Statutu „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...... prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw
i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.”

Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007